baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  29-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  391
 
Lista wersji:
  29-06-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2023 r.
nr 51/d/06/2023

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 75/d/06/2020 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 75/d/06/2020 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej.”
b) uchyla się ust. 2.
2) w § 3:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
„1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.”
b) uchyla się ust. 4;
c) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3 uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotu predyspozycje architektoniczne przysługują wyłącznie w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki architektura i architektura krajobrazu.”
d) dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
„ 4b. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3 uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotów: matematyka, chemia lub informatyka nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu.”
3) w § 4:
a) uchyla się ust. 3;
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Porozumienie obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych w roku akademickim 2024/25.”
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kandydatom, o których mowa w § 1, przyznaje się 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.”
4) we wzorze porozumienia, stanowiącym załącznik do uchwały § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Politechnika Krakowska przyzna 100 dodatkowych punktów laureatom Konkursu .......................................... ubiegającym się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia”.
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r. nr 75/d/06/2020 w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy uprawnień przyznawanych kandydatom w rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2024/25.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024