baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  29-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  91
 
Lista wersji:
  29-06-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2023 r.
nr 53/d/06/2023

w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2027/2028


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) postanawia się, co następuje:

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Kandydatom na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Organizatorami konkursów mogą być w szczególności kuratorzy oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają procedurze rekrutacyjnej zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej przyjętą na rok akademicki 2027/2028 na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).
5. Z uprawnienia określonego w ust. 1 kandydaci mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
§ 2
1. Najlepszym trzem uczniom będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej.
2. Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych wartości składowych wskaźnika rekrutacyjnego określa uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej przyjęta na rok akademicki 2027/2028 na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konkurs „O Złoty Indeks PK”
§ 3
1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3, uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotów: matematyka, chemia lub informatyka nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki: architektura i architektura krajobrazu.
5. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3, uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotu: predyspozycje architektoniczne przysługują wyłącznie w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki: architektura i architektura krajobrazu.
Pozostałe konkursy
§ 4
1. Podstawą przyznania dodatkowych punktów przez komisję rekrutacyjną jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy organizatorem konkursu a Rektorem Politechniki Krakowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Porozumienie obowiązuje wyłącznie w roku akademickim, na które zostało podpisane. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Rektora Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca 2027 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
4. Podpisanie porozumienia powinno nastąpić do 31 maja 2028 r.
5. Kandydatom, o których mowa w §1, przyznaje się 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023