baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  26-10-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  456
 
Lista wersji:
  26-10-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 października 2023 r.
nr 78/o/10/2023

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/5/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. dodaje się § 61b o treści:
„§ 61b. W uzasadnionych przypadkach, dziekan lub kierownik jednostki pozawydziałowej, ogłaszając konkurs może za zgodą Rektora nie uwzględniać wymogu, o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz w § 57 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 2.”
§ 2
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024