baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz
 
Data publikacji:
  16-11-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  310
 
Lista wersji:
  16-11-2023 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 4
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 15 listopada 2023 r.
znak R-17.022.4.2023

w sprawie sporządzenia przez jednostki organizacyjne PK planów zamówień publicznych na dostawy i usługi na rok 2024


Zgodnie z § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie nr 33 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r., z późn. zm.) proszę wszystkie jednostki organizacyjne PK o sporządzenie i przekazanie do Działu Zamówień Publicznych do dnia 15 grudnia 2023 r. planów zamówień na dostawy i usługi (bez robót budowlanych). Plany należy złożyć według wzorów formularzy znajdujących się w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK w zakładce Zamówienia Publiczne/Plany i dostarczyć:
1) wersja papierowa – skrytka Działu Zamówień Publicznych w Kancelarii Uczelni,
2) wersja edytowalna, elektroniczna – na adres zampub@pk.edu.pl.

Zasady sporządzania planu:

1. W wersji elektronicznej proszę nie usuwać poszczególnych pozycji, jednostka wypełnia tylko te pozycje, dla których przewiduje udzielenie zamówienia.
2. Wartość zamówienia należy określić według realnych potrzeb; w planie należy umieścić tylko te zamówienia, co do których istnieje pewność lub wysokie prawdopodobieństwo, że zostaną udzielone w roku 2024 (zamówienia te można określić z góry, tj. zaplanować ich ilość, zakres), z uwzględnieniem realnie przewidywanych środków finansowych.
3. W przypadku zamówień, których okres realizacji przekracza 1 rok, do planu należy wprowadzić wartość całego okresu realizacji.
4. W przypadku zamówień mieszanych (wielorodzajowych) zawierających jednocześnie w swoim zakresie różne rodzaje świadczeń (dostawy/usługi/roboty budowlane) należy je wyszczególnić w odrębnej pozycji planu zgodnie z jego głównym przedmiotem zamówienia.
5. Zamówienia będące zamówieniami z dziedziny nauki w rozumieniu art. 11 ust. 5 pkt 1, które służą wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, należy ujmować w formularzu planu w kolumnie zamówienia z dziedziny nauki.
6. Jeśli w formularzu planu nie występuje zamówienie, które przewiduje jednostka, należy je dopisać w odrębnej pozycji.
7. W planie nie należy umieszczać:
1) zamówień, które w momencie sporządzania planu nie mają pokrycia finansowego, jak również wprowadzać kwoty wydatku, jeżeli zamówienie nie jest dookreślone (na zapas). Takie działanie niepotrzebnie zawyża wartość w danej grupie zakupowej (plan w ciągu roku aktualizuje się odpowiednio poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zaplanowanych na początku roku zamówień),
2) zamówień, które są dokonywane za pośrednictwem jednostek merytorycznie odpowiedzialnych za zamówienia dla całej uczelni (§3 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych),
3) zamówień, dla których już zawarto umowy, a okres ich realizacji przypada w kolejnym roku lub kolejnych latach.

Pozostałe informacje

1. Kody CPV dostępne są w Serwisie informacyjnym dla pracowników w zakładce „Zamówienia Publiczne” lub na stronie UZP – www.uzp.gov.pl/e-uslugi/cpv,-cpc2.
2. Informacji ws. sporządzania planów udziela p. Dariusz Ryś, tel. 22-84.
3. Na bazie planów jednostkowych Dział Zamówień Publicznych sporządzi zbiorczy plan zamówień dla całej uczelni, który będzie podstawą do oceny reżimu prawnego w zakresie ustalenia procedury zakupu, dlatego proszę o dochowanie należytej staranności przy wprowadzaniu danych.
4. Złożenie planów nie zwalnia od każdorazowego sporządzenia i składania wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.

p.o. Kanclerz
mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023