baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  30-01-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  876
 
Lista wersji:
  30-01-2024 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 11
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 stycznia 2024 r.
znak R.0201.11.2024

w sprawie zmian w Regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 998, z późn. zm) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 4 Rektora PK z dnia 19 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć zarówno jednoosobowy, jak i wieloosobowy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem, wspólnie utrzymujących się i podejmujących decyzje o zagospodarowaniu środków w części lub w całości wniesionych do budżetu domowego, tj. mąż, żona, partner, partnerka, dzieci, rodzice. Rozdzielność majątkowa małżonków nie przesądza o niepozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym”;
2) wprowadzenie do pkt 9 w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„średnim, miesięcznym przychodzie przypadającym na jedną osobę w gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składane jest oświadczenie), każdej osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, podzielony przez 12 i liczbę osób w gospodarstwie domowym. Dzieci urodzone w roku poprzedzającym rok, w którym składane jest oświadczenie, przyjmowane są do przychodu proporcjonalnie od miesiąca urodzenia. Do przychodu wlicza się wszystkie uzyskane przychody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych):”;
3) w § 1 ust. 3 pkt 9 skreśla się lit. f;
4) w § 1 ust. 3 dodaje się pkt 9a o treści:
„9a) nowo zatrudniony pracownik – należy przez to rozumieć pracownika PK, który w momencie złożenia wniosku nie przepracował pełnego roku kalendarzowego na Politechnice Krakowskiej”;
5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Od wszystkich decyzji Komisji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia przez rektora i działających na PK zakładowych organizacji związkowych protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.”;
6) w § 4 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„2. Odwołanie rozpatruje Komisja odwoławcza, zwoływana doraźnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia odwołania, w składzie:”;
7) w § 7 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) będące na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt 1-4:
a) dzieci do lat 18: własne, współmałżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym),
b) dzieci od 18 do 25 lat po przedstawieniu do wglądu dokumentu (legitymacja szkolna lub studencka bądź zaświadczenie ze szkoły), potwierdzającego kontynuowanie nauki do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 25 lat oraz oświadczenia o nieuzyskaniu przez dziecko przychodów w roku poprzedzającym wypłatę świadczenia wyższych niż 6-krotność kwoty najniższego wynagrodzenia,
c) dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek”;
8) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uprawnienia do korzystania z funduszu tracą osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, w przypadku wstąpienia w związek małżeński”;
9) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przyznawanie świadczeń oraz ich wysokość mają charakter uznaniowy i są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej, z wyjątkiem świadczeń wymienionych w Rozdziale X”;
10) w § 8 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Przyznanie i wysokość świadczeń uzależniona jest od przedstawienia informacji o sytuacji życiowej i materialnej, zgodnie z oświadczeniem złożonym na załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającym przychód osiągnięty przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym złożenie informacji (dokumenty do wglądu pracownika DSOiS)”;
4. Informacja o sytuacji życiowej i materialnej przekazywana jest najpóźniej z pierwszym wnioskiem składanym w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych w danym roku kalendarzowym”;
11) w § 8 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. W przypadku braku złożenia do wglądu DSOiS dokumentów potwierdzających przychód osiągnięty przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe, wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 1, ubiegający się o świadczenie z ZFŚS powinien w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku/oświadczenia przedłożyć ww. dokumenty.
7. Nieprzedstawienie dokumentów potwierdzających przychód osiągnięty przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe, w terminie, o którym mowa w ust. 6, stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia z ZFŚS”;
12) w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Wnioski dotyczące przyznania świadczeń socjalnych (z wyjątkiem świadczeń wymienionych w Rozdziale X), przewidzianych w Regulaminie, należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych na drukach stanowiących odpowiednie załączniki do niniejszego Regulaminu, dostępnych w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK, w terminie określonym dla danego typu wniosku. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane”;
13) § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. ZFŚS w części przeznaczonej na cele socjalne dzieli się następująco:
1) 80% na dopłaty do wypoczynku (wczasy „pod gruszą” lub zamiennie: kolonie, obozy, zielone szkoły),
2) 5% na zapomogi losowe,
3) 3% na dofinansowanie do opłat, które pracownicy ponoszą w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli,
4) 12% na pozostałą działalność (cele sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz finansowanie kosztów działalności gabinetu odnowy biologicznej).
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja może podjąć decyzję o przesunięciu w danym roku kalendarzowym środków między pozycjami wymienionymi w ust. 1. Zastosowanie mają zapisy § 3”;
14) w § 13 dodaje się ust. 1a o treści:
„1a. Wniosek o dofinansowania wypoczynku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, składa się w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych w terminie do dnia 5 grudnia danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane”;
15) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku pracowników PK wypłata dofinansowania dokonywana jest łącznie z wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszego Regulaminu”;
16) w § 13 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. W przypadku emerytów, rencistów PK wypłata dofinansowania dokonywana jest w 27 dniu danego miesiąca, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 6 ust. 9 niniejszego Regulaminu”;
17) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dofinansowanie jest wypłacane kwartalnie w danym roku kalendarzowym, po przedstawieniu poniesionych rzeczywistych kosztów (tj. czesne i wyżywienie), przy czym wniosek o dopłatę za IV kwartał należy złożyć w terminie do dnia 5 grudnia danego roku kalendarzowego”;
18) w § 15 dodaje się ust. 6 o treści:
„6. W sytuacjach, kiedy złożony wniosek budzi wątpliwości, Komisja może wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienie sprawy oraz złożenie dodatkowych dokumentów na potwierdzenie stanu faktycznego”;
19) w § 16 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. Ze świadczeń wymienionych w ust. 1 mogą korzystać wszyscy uprawnieni, bez względu na przynależność do grupy przychodowej”;
20) w § 20 dodaje się ust. 5 o treści:
„5. Wniosek o pożyczkę, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, składa się w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane”;
21) w § 21 ust. 10 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) po 15 latach od daty umorzenia pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w § 18 pkt 1-8, jeżeli kolejny wniosek dotyczy tego samego typu pożyczki, lub po 5 latach, jeżeli kolejny wniosek dotyczy pożyczki, o której mowa w § 18 pkt 9,
2) po 5 latach od daty umorzenia pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w § 18 pkt 9, niezależnie od typu wnioskowanej pożyczki”;
22) w § 21 dodaje się ust. 11 o treści:
„11. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, Komisja może skrócić okresy karencji, o których mowa w ust. 10”;
23) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poręczycielem może być wyłącznie pracownik Politechniki Krakowskiej, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w okresie trwania umowy pożyczki, którego dochody po potrąceniu własnych zobowiązań i wysokości całej raty poręczonej pożyczki pozwolą na zachowanie kwoty wolnej od potrąceń określonej zgodnie z kodeksem pracy. W razie przejścia poręczyciela na emeryturę lub rentę albo rozwiązania stosunku pracy, zmniejszenia wymiaru etatu pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedstawienia innego poręczyciela na podstawie Załącznika nr 10 do Regulaminu w terminie 1 miesiąca od zaistnienia takiego zdarzenia. Zastosowanie mają przepisy § 22. Po decyzji Komisji poręczenie zadłużenia zostaje przeniesione na innego pracownika PK w drodze aneksu do umowy. W przypadku nieprzedłożenia przez pożyczkobiorcę dodatkowego poręczenia innego pracownika Politechniki Krakowskiej w ww. terminie, pożyczka wraz z odsetkami podlega natychmiastowej spłacie w całości. W razie braku spłaty pożyczki w terminie pożyczkobiorca niezwłocznie otrzymuje wezwanie do zapłaty”;
24) zmianie ulega numeracja załączników: dotychczasowy załącznik nr 8 (wzór umowy) otrzymuje nr 9, dotychczasowy załącznik nr 9 (wzór aneksu do umowy) otrzymuje nr 10, dotychczasowy załącznik nr 10 (wniosek o zmianę poręczyciela) otrzymuje nr 8.
2. Tekst jednolity Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych na Politechnice Krakowskiej uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
4. Wzory załączników do regulaminu w wersji umożliwiającej edycję publikowane są w Serwisie Informacyjnym Pracowników, w dziale tematycznym „Działalność socjalna/dokumenty do pobrania”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024