baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  02-04-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  188
 
Lista wersji:
  02-04-2024 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 24
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 marca 2024 r.
znak R.0201.26.2024

w sprawie zmian w Regulaminie zarządzania kontami Active Directory PK

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1.W Regulaminie zarządzania kontami Active Directory PK, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 67 Rektora PK z 18 maja 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 w rozdziale A otrzymuje brzmienie:
„3. Konta Active Directory PK studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy MCK są zakładane automatycznie w kolejnym dniu po wykonaniu wpisu w systemie jHMS/dsys. Okres ważności konta rozpoczyna się z dniem nadania statusu czynnego studenta, doktoranta, uczestnika, słuchacza. Po rozpoczęciu okresu ważności konto musi być aktywowane przez użytkownika przy pomocy narzędzi udostępnionych przez DI PK”,
2) ust. 1 w rozdziale B otrzymuje brzmienie:
„1. Ważność kont Active Directory PK pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy MCK jest przedłużana automatycznie na podstawie informacji w systemie HMS”,
3) ust. 2 i 3 w rozdziale C otrzymują brzmienie:
„2. Konta emerytów, którzy do 5 grudnia danego roku kalendarzowego nie złożą do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych dokumentu PIT za rok ubiegły są blokowane”,
„3. Konta studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy MCK są blokowane po upływie jednego miesiąca od daty skreślenia lub uzyskania statusu absolwenta”,
4) uchyla się ust. 1 i 3 w rozdziale D,
5) ust. 2 w rozdziale D otrzymuje brzmienie:
„2. Konta Active Directory PK studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy MCK, którzy zakończyli kształcenie są usuwane po trzech miesiącach od daty skreślenia/uzyskania statusu absolwenta”.
2. Tekst jednolity Regulaminu zarządzania kontami Active Directory PK uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2024 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024