baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  12-02-2008
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2769
 
Lista wersji:
  12-02-2008 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 5
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 lutego 2008 r.
znak R.0201-17/2008

w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania
przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej rozpraw doktorskich
bronionych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie:
1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128),
w zakresie uregulowania zasad i procedur publicznego dostępu do rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Krakowskiej zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Autor składający przed obroną ukończoną rozprawę doktorską ma obowiązek przekazania jednego egzemplarza wersji drukowanej i jednego egzemplarza wersji elektronicznej rozprawy doktorskiej do Biblioteki Politechniki Krakowskiej (BPK) do Działu Obsługi Zbiorów Zwartych.
2. Autor jest zobowiązany do dostarczenia, wraz z rozprawą doktorską, opisu rozprawy koniecznego do jej oznaczenia (w dwóch egzemplarzach: drukowanym i elektronicznym), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Biblioteka PK potwierdza zaświadczeniem dostarczenie rozprawy doktorskiej wraz z dokumentami (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).
4. Egzemplarz wersji drukowanej będzie publicznie dostępny w Czytelni Głównej BPK przed obroną, a po obronie pozostanie w zbiorach BPK.
5. Egzemplarz wersji elektronicznej będzie publicznie dostępny w zasobach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej (BCPK): przed obroną w kolekcji - Doktoraty PK przed obroną, zaś po obronie, w kolekcji - Doktoraty Politechniki Krakowskiej.
§ 2.
1. Dostarczona rozprawa i opis w wersji elektronicznej powinny być zapisane w formacie PDF lub edytorach tekstu, umożliwiających prostą zamianę pliku na PDF i przekazane na CD/DVD/dyskietce. Praca powinna być przekazywana w jednym pliku.
2. Rozprawy doktorskie w wersji drukowanej i elektronicznej są archiwizowane w BPK w postaci niezmienionej i z poszanowaniem praw osobistych twórcy.
3. Dostarczając rozprawę doktorską, autor udziela Politechnice Krakowskiej w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej na:
3.1. umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji drukowanej w zbiorach Biblioteki PK, do publicznego udostępniania,
3.2. umieszczenie rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej w BCPK oraz na jej zwielokrotnianie i udostępnianie w formie elektronicznej w zakresie koniecznym dla weryfikacji autorstwa tej rozprawy i ochrony przed przywłaszczaniem jej autorstwa.
4. Autor udziela Politechnice Krakowskiej, w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z pracy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
4.1. w zakresie zwielokrotniania utworu,
4.2. w zakresie rozpowszechniania utworu w trybie on-line poprzez udostępnienie w internecie.
5. Autor może ograniczyć obszar korzystania z pracy na polach eksploatacji określonych w § 2 pkt 4.1 i 4.2 w zakresie drukowania i udostępniania wybranym grupom użytkowników.
6. Wzór oświadczenia o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Rozprawy doktorskie, które wpłynęły do Biblioteki Politechniki Krakowskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia będą udostępniane zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczącym udostępniania utworów rozpowszechnionych.
§ 4.
Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia w zakresie organizacyjnym powierza się Bibliotece Politechniki Krakowskiej.
§ 5.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Anuluje się zarządzenie Nr 12 Rektora PK z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Krakowskiej.

Rektor
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Załączniki w formacie DOC dostępne są w Serwisie Internetowym Pracownków PK
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022