baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  160
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 47/d/06/2022

w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Kandydatom na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Organizatorami konkursów mogą być w szczególności kuratorzy oświaty, szkoły wyższe, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają procedurze rekrutacyjnej zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej przyjętą na rok akademicki 2026/2027 na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).
5. Z uprawnienia określonego w ust. 1 kandydaci mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Konkurs Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce
§ 2
1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce, organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 oraz z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.
2. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura zgodnie z poniższym wzorem:
W = R+(J + H + M + x)/6

gdzie:
W oznacza wskaźnik rekrutacyjny;
R oznacza punkty uzyskane z egzaminu z rysunku;
J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
x oznacza liczbę dodatkowych punktów.
Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych wartości składowych wskaźnika rekrutacyjnego określa uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej przyjęta na rok akademicki 2026/2027 na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konkurs „O Złoty Indeks PK”
§ 3
1. Laureatom drugiego etapu Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się następującą dodatkową liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej, z zastrzeżeniem ust. 2-5:
1) laureatom I stopnia: 200 punktów,
2) laureatom II stopnia: 100 punktów,
3) laureatom III stopnia: 60 punktów.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego.
3. Uprawnienia wymienione w ust. 1, uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotów: matematyka, chemia lub informatyka, nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki: architektura i architektura krajobrazu.
4. Uprawnienia wymienione w ust. 1, uzyskane w związku z udziałem w konkursie z przedmiotu predyspozycje architektoniczne, przysługują wyłącznie w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki: architektura i architektura krajobrazu.
5. Punkty uzyskane zgodnie z ust. 1 przelicza się w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia dla kierunków architektura i architektura krajobrazu zgodnie z poniższym wzorem:
1) dla kierunku architektura:
W=R+ZI+(J+H+M)/6

gdzie:
W oznacza wskaźnik rekrutacyjny;
R oznacza punkty uzyskane z egzaminu z rysunku;
J, H i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
ZI oznacza liczbę dodatkowych punktów.

2) dla kierunku architektura krajobrazu:
W=Po+ZI+(J+M)/6

gdzie:
W oznacza wskaźnik rekrutacyjny;
Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio;
J i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
ZI oznacza liczbę dodatkowych punktów.

Pozostałe konkursy
§ 4
1. Podstawą przyznania dodatkowych punktów przez komisję rekrutacyjną jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy organizatorem konkursu a Rektorem Politechniki Krakowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Porozumienie obowiązuje wyłącznie w roku akademickim, na które zostało podpisane. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Porozumienie może dotyczyć wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia za wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.
4. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Rektora Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca 2027 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
5. Podpisanie porozumienia powinno nastąpić do 31 maja 2027 r.
6. Kandydatom, o których mowa w §1, przyznaje się 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023