baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  14-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1020
 
Lista wersji:
  14-11-2022 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 93
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 14 listopada 2022 r.
znak R.0201.117.2022

w sprawie zmian w Regulaminie pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104-1043 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm.
§ 57 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zajęcia dydaktyczne określone w programie studiów I lub II stopnia oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej, prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi na PK zasadami, wliczane są do obowiązkowego na danym stanowisku rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w § 56 ust. 1, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość w formie zajęć synchronicznych, liczebność grupy studenckiej określana jest zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich,
2) w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość w formie zajęć asynchronicznych, nie jest określana maksymalna liczebność grupy studenckiej.”
§ 2
1. Tekst jednolity Regulaminu pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej, z zastrzeżeniem, że zmiany, o których mowa w § 1 mają zastosowanie przy ustalaniu i rozliczaniu pensum dydaktycznego dotyczącego roku akademickiego 2022/2023 i lat następnych.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024