baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-09-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1424
 
Lista wersji:
  25-09-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 66
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 września 2023 r.
znak R.0201.76.2023

w sprawie zmian w Regulaminie pracy i Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 5 oraz art. 126 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104-1043 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W Regulaminie pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 51 Rektora PK z dnia 11 września 2019 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zmiany w ustalonym planie urlopów są możliwe na uzasadniony wniosek pracownika, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego lub na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zgodnie z przepisami prawa pracy. Wniosek o którym mowa może być złożony w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej”,
2) § 36 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej lub realizacji innego rodzaju działalności naukowej”,
3) § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat. W czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie można wykonywać zajęcia zarobkowego, w tym prowadzić działalności gospodarczej”,
4) § 57 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Liczbę godzin dla zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 24 ust. 1-3, prowadzonych w języku obcym oblicza się stosując mnożnik 1. W uzasadnionych przypadkach dziekan albo kierownik jednostki pozawydziałowej może:
1) wnioskować do rektora o przyznanie pracownikowi dodatku, na zasadach określonych w § 24a Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej
albo
2) wnioskować do rektora o zgodę na ustalenie liczby godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracownika w języku obcym z zastosowaniem wobec tych zajęć mnożnika wynoszącego 2.
Wnioski, o których mowa w pkt 1 i 2 składa się przed rozpoczęciem semestru”,
5) załącznik nr 26a przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 4 marca 2020 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 pkt 2 dodaje się literę m o treści:
„m) dodatek za przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym”,
2) w § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy oraz dodatki o których mowa w § 4 ust 1 pkt 2 z wyjątkiem składników wynagrodzenia określonych w lit. c, d, e, f, i, k wypłaca się z góry za dany miesiąc, tj. pierwszego dnia danego miesiąca. Prawo to wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustał stosunek pracy, z tym że pracownik zachowuje wypłacone za ten miesiąc wynagrodzenie”,
3) w § 22 ust. 6 dodaje się pkt 8 o treści:
„8) stworzenie projektu wynalazczego, zakwalifikowanego do objęcia ochroną prawną decyzją prorektora ds. nauki i zgłoszonego do ochrony we właściwym urzędzie”,
4) dodaje się §24a o treści:
„§ 24a. Dodatek za przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym
1. Za przygotowanie i prowadzenie w języku obcym zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 24 ust. 1-3 Regulaminu pracy PK może być przyznany dodatek.
2. Dodatek przyznawany jest przez Rektora na wniosek dziekana lub kierownika jednostki pozawydziałowej, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 20 do regulaminu.
3. Dodatek przyznawany jest na okres semestru, w którym nauczyciel akademicki ma zaplanowane prowadzenie zajęć w języku obcym. Wypłata dodatku następuje za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy z góry.
4. Wysokość dodatku określa się kwotowo, jako iloczyn godzin zaplanowanych do prowadzenia w języku obcym w semestrze i stawki godzinowej, która jest równa stawce wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych na danym stanowisku, zgodnie z § 32 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projektów, umów) wysokość stawki może być ustalona w oparciu o zapisy umowy, projektu.
6. Pracownik nie zachowuje prawa do dodatku w miesiącu, w którym jego nieobecność obejmowała wszystkie dni przewidziane w jego rozkładzie czasu pracy.
7. W przypadku dokonania w czasie trwania semestru korekty planu dydaktycznego w zakresie realizacji zajęć w języku obcym, należy zweryfikować wysokość przyznanego dodatku.
8. Dodatek nie przysługuje w przypadku zastosowania do prowadzenia zajęć w języku obcym mnożnika wynoszącego 2, na zasadach określonych w § 57 ust. 4 pkt 2 Regulaminu pracy PK.”
5) § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zasłużonym nauczycielom akademickimi kończącym pracę na PK w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, mogą być przyznane nagrody za całokształt pracy na PK. Nagrody te są przyznawane i wypłacane po ostatecznym rozwiązaniu stosunku pracy z PK”,
6) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1-5 składają: rektor, dziekan – po zasięgnięciu opinii kolegium wydziału lub kierownik jednostki pozawydziałowej – po zaopiniowaniu przez właściwego prorektora, z zastrzeżeniem że w przypadku nagród za osiągnięcia, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1, wniosek składa dziekan wydziału, z którego dyscypliną wydziałową wiążą się te osiągnięcia, po zasięgnięciu opinii kolegium tego wydziału. W przypadku gdy osiągnięcia, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 1 mają charakter interdyscyplinarny wniosek składa dziekan wydziału, którego dyscyplina wydziałowa ma największy udział w tych osiągnięciach, po zasięgnięciu opinii prorektora ds. nauki. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 15 i 16 do niniejszego regulaminu”,
7) § 30 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Nagrody przyznawane i wypłacane są na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 11. Nagrody za całokształt pracy na PK przyznawane i wypłacane są po ostatecznym rozwiązaniu stosunku pracy z PK”,
8) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawki godzinowe wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wynoszą:
1) 147 zł – dla profesora,
2) 122 zł – dla profesora uczelni i adiunkta z habilitacją,
3) 110 zł – dla adiunkta bez habilitacji, trenera, wykładowcy języka obcego, wykładowcy języka polskiego jako obcego,
4) 77 zł – dla asystenta, lektora i instruktora”.
9) załączniki nr 3, 4, 5 i 7 przyjmują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
10) dodaje się załącznik nr 20 o brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 2
1. Tekst jednolity Regulaminu pracy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 ust. 2, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
3. Stawki godzinowe wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych określone w zmienionym § 32 ust. 2 Regulaminu wynagradzania pracowników PK obowiązują od roku akademickiego 2023/2024. Wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe powstałe wyniku przekroczenia wymiaru pensum w roku akademickim 2022/2023 ustala się w oparciu o dotychczas obowiązujące stawki.
4. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024