baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  573
 
Lista wersji:
  23-06-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 czerwca 2021 r.
nr 53/d/06/2021

w sprawie zasad przyjmowania laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2025/2026


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Kandydatom na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Organizatorami konkursów mogą być w szczególności kuratorzy oświaty, uczelnie, jednostki naukowe i inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową.
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają procedurze rekrutacyjnej zgodnie z uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej przyjętą na rok akademicki 2025/2026 na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego (oryginał do wglądu).
5. Z uprawnienia określonego w ust. 1 kandydaci mogą skorzystać tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
§ 2
1. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej z wyjątkiem wskazanym w ust. 2 oraz z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu i kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.
2. Najlepszym trzem uczniom, będącym finalistami Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską, przyznaje się dodatkowo odpowiednio 100, 60 i 40 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura zgodnie z poniższym wzorem:
W = R1 + R2 + (J + H + M + x)/6

gdzie:
R1 i R2 - oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku;
J, H i M - mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury;
x - oznacza liczbę dodatkowych punktów.
Szczegółowe zasady obliczania poszczególnych wartości składowych wskaźnika rekrutacyjnego określa uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej przyjęta na dany rok akademicki na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Regulamin przeprowadzania Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce określają odrębne przepisy.
§ 3
1. Laureatom I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureatom II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Laureatom III stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Uprawnienia wymienione w ust. 1-3 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na kierunki architektura i architektura krajobrazu oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego.
5. Regulamin przeprowadzania Konkursu „O Złoty Indeks PK” określają odrębne przepisy.
§ 4
1. Podstawą przyznania dodatkowych punktów przez komisję rekrutacyjną jest podpisanie stosownego porozumienia pomiędzy organizatorem konkursu a Rektorem Politechniki Krakowskiej, po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Porozumienie może dotyczyć wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia za wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.
4. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Rektora Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca 2025 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin konkursu oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
5. Podpisanie porozumienia powinno nastąpić do 31 maja 2025 r.
6. Kandydatom, o których mowa w § 1, przyznaje się 100 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023