Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-04-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  950
 
Lista wersji:
  27-04-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 kwietnia 2016 r.
nr 39/d/04/2016

w sprawie szczegółowej organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 170f ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) i § 7 ust. 10 uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 46/d/04/2015 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej, w związku z uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 16 marca 2016 r. i uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Środowiska nr 22/2016 z dnia 16 marca 2016 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej uchwala:
1) Zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się osiągniętych w edukacji formalnej i nieformalnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Przepisy określające szczegółową organizację potwierdzania efektów uczenia się dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wzór zaświadczenia o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się na Politechnice Krakowskiej, o którym mowa w § 7 ust. 6 uchwały nr 46/d/04/2015, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje wnioskodawca, drugi egzemplarz pozostaje w dokumentacji wydziału.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019