Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  28-06-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1736
 
Lista wersji:
  28-06-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2016 r.
nr 54/d/06/2016

w sprawie zmian w „Regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej”


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 54/d/09/2014 z dnia 26 września 2014 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie przyjęcia „Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej” § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Od opłat za świadczone usługi edukacyjne, które nie zostały wniesione w terminach, o których mowa w ust. 1 – 2 będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności. Naliczone odsetki zaokrągla się do pełnych złotych, a odsetki poniżej 1 zł są pomijane”.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej”, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy studentów, którzy rozpoczną studia na Politechnice Krakowskiej po dniu 30 września 2016 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019