Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  27-12-2016
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2040
 
Lista wersji:
  27-12-2016 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 21 grudnia 2016 r.
nr 101/d/12/2016

w sprawie zmian w regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 54/d/09/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej, wprowadza się następującą zmianę:
w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Informacje o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 wydział i Politechnika Krakowska zamieszczają na swoich stronach internetowych.”
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019