Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-05-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1014
 
Lista wersji:
  04-05-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2017 r.
nr 33/d/04/2017

w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. nr 41/d/04/2016 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. nr 41/d/04/2016 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:
1) realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne i praktyki zawodowe;
2) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką organizacyjną uczelni lub jednostką naukową;
3) współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych;
4) przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku:
a) publikacji naukowej w formie książki lub
b) co najmniej jednej publikacji naukowej:
– w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub
– w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;
5) przygotowania przez doktoranta publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
6) przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką:
a) promotora albo
b) promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego;
7) przygotowania do egzaminów doktorskich;
8) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.”;
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy”.
2) w § 2:
a) uchyla się ust. 13,
b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. W programie studiów znajduje się między innymi nowożytny język obcy związany z egzaminem doktorskim będącym potwierdzeniem kompetencji językowej doktoranta, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. Egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego przeprowadza się w formie ustnej. Egzamin polega na sprawdzeniu kompetencji komunikatywnej i językowej (poprawność gramatyczna i leksykalna) doktoranta. Z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego jest zwolniony doktorant, który przedstawi certyfikat, o którym mowa w przepisach wykonawczych do ustawy SNiTN”,
c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Wymiar praktyk zawodowych, w tym realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu nie może być mniejszy niż 10 oraz większy niż 90 godzin rocznie. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z praktyk realizowanych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych”,
d) uchyla się ust. 16-17;
3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Po wszczęciu przewodu doktorskiego, w celu sprawowania opieki naukowej nad doktorantem rada wydziału wyznacza doktorantowi promotora albo promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego, którzy przejmują obowiązki opiekuna naukowego wymienione w ust. 3 pkt 2-7”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Załącznik

Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-06-2018