Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  01-08-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1035
 
Lista wersji:
  01-08-2017 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 55
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 lipca 2017 r.
znak R.0201-64/17

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się następujące wzory dokumentów dotyczących utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych na PK:
1) wniosek o utworzenie studiów/uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) preliminarz kosztów studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) karta osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
5) oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy końcowej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
6) protokół egzaminu końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
7) zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
8) rejestr umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
9) książka wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
10) wykaz słuchaczy studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierownika jednostki organizacyjnej/przewodniczącego rady programowej studiów podyplomowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych/przewodniczący rad programowych studiów podyplomowych, kierownicy studiów podyplomowych i pracownicy prowadzący administrację studiów podyplomowych oraz słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. i dotyczy dokumentacji studiów podyplomowych, dla których zgoda na uruchomienie pierwszej albo kolejnej edycji będzie wydana po dniu 30 września 2017 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  13-12-2019