Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-07-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  649
 
Lista wersji:
  08-07-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 38
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 3 lipca 2019 r.
znak R.0201.50.2019

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się następujące wzory dokumentów dotyczących utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych na PK:
1) wniosek o utworzenie studiów podyplomowych/uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) preliminarz kosztów studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) karta osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy końcowej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) protokół egzaminu końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia,
7) zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia,
8) zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) rejestr umów w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia,
10) książka wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia,
11) wykaz uczestników studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK oraz przewodniczących rad programowych studiów podyplomowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych PK, przewodniczący rad programowych studiów podyplomowych, kierownicy studiów podyplomowych oraz pracownicy prowadzący administrację studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 55 Rektora PK z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK, z późn. zm.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020