Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-04-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  860
 
Lista wersji:
  30-04-2018 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 kwietnia 2018 r.
nr 23/d/04/2018

w sprawie zmian w regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu nr 54/d/09/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej, w § 5 dodaje się ust. 6a. w brzmieniu:
„6a. Studentowi studiów niestacjonarnych za uznane przez dziekana efekty kształcenia z przedmiotów przysługuje prawo do zwolnienia z części opłaty semestralnej, wynikającej z kosztów zmiennych przyjętych do jej kalkulacji a stanowiących 70% opłaty, w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin zajęć dydaktycznych, dotyczących uznanych efektów kształcenia, w stosunku do ogólnej liczby zajęć w semestrze, według wzoru:

n = 0,7(lhp:lhs)xOs

gdzie:
n – wysokość zwolnienia z opłaty
lhp – liczba godzin zajęć dotyczących uznanych efektów kształcenia
lhs – liczba godzin zajęć w semestrze
Os – wysokość opłaty semestralnej”.
§ 2
Tekst jednolity „Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej”, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  19-08-2019