Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  15-10-2018
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  477
 
Lista wersji:
  15-10-2018 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 69
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 11 października 2018 r.
znak R.0201.85.2018

dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór umowy zawieranej przez Politechnikę Krakowską z uczestnikami studiów podyplomowych w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do umów zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  13-12-2019