Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  07-01-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  676
 
Lista wersji:
  07-01-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 1
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 stycznia 2019 r.
znak R.0201.1.2019

w sprawie zmian w Regulaminie zatrudniania i wynagradzania na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie zatrudniania i wynagradzania na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora PK z 21 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi odpowiednio załącznik nr 2 lub 2a do niniejszego regulaminu”,
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wzór aneksu do umowy o pracę lub mianowania stanowi odpowiednio załącznik nr 3 lub 3a do niniejszego regulaminu i określa w szczególności: czas, na jaki został zawarty, średniomiesięczną liczbę godzin do przepracowania na rzecz projektu, stawkę godzinową oraz źródło finansowania. Jego integralną część stanowi szczegółowy zakres obowiązków pracownika zatrudnionego do realizacji projektu”,
3) dodaje się załącznik 2a o brzmieniu, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
4) dodaje się załącznik 3a o brzmieniu, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  17-11-2019