Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  08-07-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  678
 
Lista wersji:
  08-07-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 37
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 3 lipca 2019 r.
znak R.0201.49.2019

w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1791) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Określa się opis świadectwa studiów podyplomowych stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem nr 1 jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
4. Załącznik nr 2 jest dostępny w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK.
§ 2
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wydawane będą absolwentom od dnia 1 października 2019 r.
§ 3
Do dnia 30 września 2019 r. absolwentom będą wydawane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzorów określonych w uchwale nr 77/d/09/2017 Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  25-09-2020