baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  22-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1525
 
Lista wersji:
  22-06-2020 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 71
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 22 czerwca 2020 r.
znak R.0201.81.2020

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 4 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dodatek organizacyjny może być przyznawany jednorazowo, okresowo lub na czas nieokreślony”;
2) w § 52 dodaje się ust. 10 o treści:
„10. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla pracowników nieposiadających stopnia doktora zatrudnionych na stanowisku asystenta, którzy przed 1 października 2019 r. byli zatrudnieni na stanowisku starszego wykładowcy, zastosowanie ma stawka określona w § 32 ust. 2 pkt 3 niniejszego regulaminu”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021