baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-11-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  449
 
Lista wersji:
  04-11-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 października 2020 r.
nr 105/d/10/2020

w sprawie zmian w wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich


Na podstawie § 73 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
W Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich stanowiących załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 109/d/11/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany w § 1:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kursy, szkolenia i szkoły letnie (zwane dalej innymi formami kształcenia), są prowadzone na Politechnice Krakowskiej (zwanej dalej PK) na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) na zasadach określonych w Regulaminie kursów, szkoleń i szkół letnich prowadzonych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ustalonym przez Senat PK”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do kompetencji kierownika jednostki organizacyjnej oraz przewodniczącego rady programowej tej formy kształcenia należy wnioskowanie do Pełnomocnika Rektora PK ds. Kształcenia, działającego z upoważnienia Rektora PK, o występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.), z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu tej formy kształcenia”.
§ 2
Tekst jednolity Wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów kursów, szkoleń i szkół letnich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  28-10-2021