baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  06-11-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1103
 
Lista wersji:
  06-11-2019 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 90
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 29 października 2019 r.
znak R.0201.110.2019

w sprawie określenia wzorów umowy o refundację kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 Trybu działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, będącego załącznikiem do uchwały Senatu nr 87/n/09/2019 z dnia 25 września 2019 r. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Koszty postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami PK są pokrywane przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia lub przez jednostkę zatrudniającą, zgodnie z podpisaną umową o refundację kosztów postępowania.
2. Określa się:
1) wzór umowy o refundację przez jednostkę zatrudniającą kandydata kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wzór umowy o refundację przez kandydata kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór kalkulacji kosztów, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
3. Umowy są sporządzane, rejestrowane i archiwizowane przez pracowników administracyjnych, którym powierzono sprawy związane z przeprowadzaniem postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego w danej jednostce.
4. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
5. Wzory umów i kalkulacji kosztów publikowane są w Serwisie Informacyjnym Pracowników.
§ 2
Traci moc Zarządzenie nr 62 Rektora PK z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad obowiązujących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu o nadanie tytułu profesora, przy zawieraniu umów o przejęcie kosztów tych wynagrodzeń, z późn. zm., z zastrzeżeniem, że jego postanowienia mają nadal zastosowanie do przewodów i postępowań o nadanie stopni i tytułów naukowych wszczętych przed 1 maja 2019 r.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2019 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-09-2023