baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-06-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3388
 
Lista wersji:
  30-06-2020 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 24 czerwca 2020 r.
nr 66/d/06/2020

w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz art. 279 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 41/d/04/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) ustawie PSW – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
2) ustawie PW PSWiN – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.),
3) ustawie PSWiN – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z poźn. zm.),
4) ustawie SNiTN – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.),
5) ustawie KPA – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).”
b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Realizacja programu studiów doktoranckich prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy”,
2) w § 2:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)”,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Program studiów stanowi opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania określonych efektów kształcenia. Na program studiów składają się: plan studiów, opis weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotów objętych tym planem, praktyki zawodowe, praca naukowa doktoranta oraz wymogi dotyczące przebiegu przewodu doktorskiego, w tym: złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, wszczęcia przewodu doktorskiego, złożenia egzaminów doktorskich, złożenia rozprawy doktorskiej i obrony rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12 niniejszego paragrafu oraz § 11 ust. 3-6.”,
3) po § 10 dodaje się § 11 w brzmieniu:
㤠11
Przepisy przejściowe
1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, tj. w szczególności określonych w przepisach ustawy PSW i niniejszym regulaminie studiów doktoranckich, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Do dnia 30 września 2019 r. nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego te studia doktoranckie. Od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje właściwa rada naukowa wydziału, a w przypadku, gdy nie została powołana rada naukowa jako organ uczelni w danej dyscyplinie, Senat PK. Od dnia 1 października 2019 r. rada naukowa wydziału przejmuje prawa i obowiązki rady wydziału, o których mowa w niniejszym regulaminie studiów doktoranckich.
3. Od dnia 1 października 2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz którym nie wszczęto przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r., mogą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie PSWiN i w ustawie PW PSWiN oraz w uchwale Senatu PK nr 87/n/09/2019 z dnia 25 września 2019 r. dotyczącej trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, z późn. zm.
4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, o którym mowa w ust. 3, wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów, na zasadach określonych w § 9 załącznika do uchwały Senatu PK nr 87/n/09/2019 z dnia 25 września 2019 r. z poźn. zm.
5. Złożenie przez doktoranta wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów na zasadach, o których mowa w ust. 4, czyni zadość obowiązkowi złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, o którym mowa w:
1) niniejszym regulaminie studiów doktoranckich;
2) programach i planach studiów doktoranckich.
6. Podjęcie przez właściwą radę naukową wydziału na wniosek doktoranta, o którym mowa w ust. 5 odpowiedniej uchwały powołującej promotora lub promotorów czyni zadość obowiązkowi wszczęcia przewodu doktorskiego, o którym mowa w:
1) niniejszym regulaminie studiów doktoranckich;
2) programach i planach studiów doktoranckich.
7. Do promotora lub promotorów powołanych, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio obowiązek przejęcia obowiązków opiekuna naukowego, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszego regulaminu studiów doktoranckich”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowi załącznik do uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023