baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  19-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1065
 
Lista wersji:
  19-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 136
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 grudnia 2020 r.
znak R.0201.158.2020

w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1791), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór:
a) świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
b) odpisu świadectwa przeznaczonego do akt potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
c) duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Określa się opis do wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt i wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wydawane będą absolwentom studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej od dnia 1 stycznia 2021 r.
2. Do dnia 31 grudnia 2020 r. absolwentom studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej będą wydawane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 37 Rektora PK z 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Krakowską.
3. Duplikaty świadectw ukończenia studiów podyplomowych sporządzone według wzorów określonych w § 1 ust. 1 pkt c będą wydawane absolwentom studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej w przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawionego według wzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a.
4. Szczegółowe zasady przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz odpisów świadectw przeznaczonych do akt, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a-b, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
5. Tryb postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt c, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 37 Rektora PK z 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024