baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  20-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1001
 
Lista wersji:
  20-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 138
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 grudnia 2020 r.
znak R.0201.160.2020

w sprawie postępowania przy sporządzaniu i wydawaniu duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Rektora PK nr 136 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwent studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej może wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu dokumentu.
2. Tryb postępowania przy wydawaniu duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK oraz przewodniczących rad programowych studiów podyplomowych biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych PK, przewodniczący rad programowych studiów podyplomowych, kierownicy studiów podyplomowych oraz pracownicy prowadzący administrację studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej biorących udział w procesie przygotowywania duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz absolwenci studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Zarządzenie stosuje się do przygotowywania duplikatów świadectw ukończenia studiów podyplomowych sporządzonych według wzoru określonego w zarządzeniu Rektora PK nr 136 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024