baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1035
 
Lista wersji:
  25-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 19
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 lutego 2022 r.
znak R.0201.24.2022

dotyczące zmiany Zarządzenia nr 114 Rektora PK z 28 października 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu nr 114 Rektora PK z 28 października 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „umowa zawierana przez Politechnikę Krakowską z pracodawcą uczestnika studiów podyplomowych o finansowanie studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia”;
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „książka wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych i ich odpisów oraz duplikatów, której wzór stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia”;
c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „wniosek o wydanie odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, którego wzór stanowi załącznik nr 12a do zarządzenia” oraz pkt 12b w brzmieniu: „wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 12b do zarządzenia”;
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski lub duplikatu świadectwa, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia”;
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 4a otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 12a otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 12b otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024