baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  25-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  815
 
Lista wersji:
  25-02-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 20
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 lutego 2022 r.
znak R.0201.25.2022

w sprawie określenia wzoru odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski wydawanego przez Politechnikę Krakowską


Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1791) oraz w związku z zarządzeniem nr 136 Rektora PK z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, wzoru odpisu świadectwa przeznaczonego do akt oraz wzoru duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę Krakowską, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Określa się wzór odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowej niewłączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Określa się opis do wzoru odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Wzór odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych określony w § 1 ust. 1 stosuje się do świadectw sporządzonych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzeniu nr 136 Rektora PK z dnia 17 grudnia 2020 r.
2. Szczegółowe zasady przygotowywania i personalizacji odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi Rektor PK w drodze zarządzenia.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024