baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  30-06-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  493
 
Lista wersji:
  30-06-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 28 czerwca 2023 r.
nr 56/o/06/2023

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
W Statucie Politechniki Krakowskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany
1) § 4 dodaje się ust. 4 o treści:
„4. W posiedzeniach Rady Uczelni uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających na PK, po jednym z każdego związku”,
2) w § 7 dodaje się pkt 5 o treści:
„5) kolegia wydziałów”,
3) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład rady naukowej wydziału wchodzą wszyscy pracownicy PK, spełniający wymagania określone w art. 20 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 32 ust. 1a ustawy, którzy posiadają stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, deklarujący co najmniej 75% działalności naukowej w wydziałowej dyscyplinie naukowej przyporządkowanej danemu wydziałowi”,
4) w § 35 dodaje się ust 7a. o treści:
„7a. Członkiem kolegium wydziału może być osoba spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 32 ust. 1a ustawy. Prodziekani, kierownicy katedr i samodzielnych laboratoriów, którzy nie spełniają wymagań określonych w zdaniu pierwszym uczestniczą w posiedzeniach kolegium wydziału z głosem doradczym”,
5) w § 35 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Do kompetencji kolegium wydziału należy:
1) wyrażanie opinii w sprawach organizacyjnych, osobowych, finansowych i dydaktycznych,
2) zatwierdzanie programów studiów i studiów podyplomowych, z zastrzeżeniem efektów uczenia się, które zatwierdza Senat”,
6) dodaje się § 61a o treści:
„§ 61a. Przy zatrudnianiu na stanowiska, o których mowa w §§57, 58, 60 i 61, osób, które uzyskały za granicą stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy, który nie został uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem lub tytułem, można odstąpić od określonych wymagań w zakresie posiadania tytułu profesora, stopnia doktora lub tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, jeżeli zatrudniane osoby posiadają znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub dydaktyczne. Weryfikację osiągnięć naukowych, artystycznych lub dydaktycznych prowadzi Rada Naukowa danego wydziału, a w przypadku jednostek pozawydziałowych Senat”,
7) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy na PK, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje wyłącznie po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Tryb i warunki przeprowadzania konkursu określa załącznik nr 5 do Statutu. Szczegółowe wytyczne dotyczące procesu rekrutacji oraz dobre praktyki w tym zakresie określa Polityka otwartej, transparentnej, opartej na kryteriach merytorycznych rekrutacji (Polityka OTM-R), zatwierdzana przez Rektora PK”,
8) w § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim może być zawarta na czas nieokreślony lub określony, nie dłuższy niż 4 lata. W przypadku gdy pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim została zawarta na czas określony, jej przedłużenie na czas nieokreślony jest możliwe z pominięciem otwartego konkursu jedynie po uzyskaniu pozytywnej oceny okresowej za okres dotychczasowego zatrudnienia na PK”,
9) w § 71 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie programu studiów zatwierdzonego przez kolegium wydziału lub Senat. W przypadku zatwierdzania programu studiów przez kolegium wydziału efekty uczenia się zatwierdza Senat. Ustalenie programu studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego. W przypadku braku przekazania przez samorząd opinii w terminie 14 dni od doręczenia projektu programu studiów, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony”,
10) w § 73 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Kształcenie w ramach studiów podyplomowych jest prowadzone na podstawie programu studiów podyplomowych, zatwierdzanego przez kolegium wydziału lub Senat. W przypadku zatwierdzania programu studiów podyplomowych przez kolegium wydziału efekty uczenia się zatwierdza Senat”,
11) w załączniku nr 4, w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Każda ze zgłoszonych osób zostaje powiadomiona o zgłoszeniu przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej i w terminie określonym w uchwale wyborczej ma prawo wyrazić brak zgody na dalsze postępowanie. Lista zgłoszonych osób, które wyraziły zgodę, jest podawana do wiadomości społeczności akademickiej.”
12) w załączniku nr 4, w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Senat może odwołać członka Rady Uczelni:
1) w przypadku gdy wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe;
2) w przypadku gdy przestał spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 3 ustawy,
3) na wniosek Rady Uczelni, w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2.
Odwołanie następuje większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Senatu”,
13) w załączniku nr 4, w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Członkostwo w kolegium wydziału wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, lub z chwilą, gdy osoba ta przestaje być członkiem grupy, którą reprezentuje w kolegium”,
14) załącznik nr 5 do statutu przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
1. Z dniem 1 lipca 2023 r. kolegia wydziałów zostają przekształcone w organy uczelni, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Członkowie kolegium pochodzący z wyboru, wybrani na kadencję trwającą od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2025 r. pozostają członkami kolegium, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku niespełniania przez członków kolegium pochodzących z wyboru wymogów, o których mowa w art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy, ich mandat w kolegium wygasa. Wyborów uzupełniających dokonuje się w trybie określonym w załączniku nr 4 do Statutu.
4. W przypadku niespełniania przez członków kolegium zasiadających w nim z tytułu pełnienia funkcji prodziekana, kierownika katedry lub kierownika samodzielnego laboratorium wymogów, o których mowa w art. 20 ust. 1, 2 i 4 ustawy, ich mandat w kolegium wygasa. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach kolegium z głosem doradczym.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024