baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-09-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  389
 
Lista wersji:
  27-09-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 września 2023 r.
nr 63/d/09/2023

w sprawie zmian w Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie § 73 ust. 1 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki stanowiącym załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r. nr 59/d/06/2019, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) określiła nazwę studiów podyplomowych adekwatną do efektów uczenia się”,
b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Program studiów podyplomowych ustala właściwy organ wskazany w Statucie PK.”;
2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych kierowany jest do Pełnomocnika Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Kształcenia przez:
1) kierownika jednostki organizacyjnej wydziału za pośrednictwem dziekana;
2) kierownika jednostki pozawydziałowej;
3) przewodniczącego rady programowej studiów – w przypadku studiów podyplomowych międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych;
w terminie umożliwiającym ustalenie przez właściwy organ wskazany w Statucie PK programu studiów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą uchwalania programów studiów podyplomowych na PK, nie krótszym niż trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia”;
3) w § 4 :
„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli dla kolejnej edycji studiów podyplomowych wymagane jest ustalenie przez właściwy organ wskazany w Statucie PK programu studiów, wniosek składa się w terminie umożliwiającym ustalenie przez właściwy organ wskazany w Statucie PK programu studiów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą uchwalania programów studiów podyplomowych na PK, nie krótszym niż trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wprowadzenie zmian w programie studiów podyplomowych na kolejne edycje wymaga uchwały właściwego organu wskazanego w Statucie PK”;
4) w § 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z programem studiów podyplomowych ustalonym przez właściwy organ wskazany w Statucie PK”,
b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Zaliczenie przedmiotu nieobjętego egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczenia wszystkich form zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach tego przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu kończy się wystawieniem oceny z ust. 9 lub uzyskaniem zaliczenia bez oceny, wówczas w karcie osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych wpisywany jest skrót „zal.”.
§ 2
Tekst jednolity Regulaminu studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2023 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024