baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  25-09-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  5658
 
Lista wersji:
  25-09-2020 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 97
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 września 2020 r.
znak R.0201.111.2020

w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przywrócenie świadczenia pracy na terenie Politechniki Krakowskiej
1. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić badania naukowe oraz wypełniać obowiązki organizacyjne i dydaktyczne na terenie Politechniki Krakowskiej.
2. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pozostają w dyspozycji pracodawcy, na zasadach określonych w § 39 Regulaminu pracy PK, z zastrzeżeniem, że na terenie uczelni świadczą pracę co najmniej w godzinach od 8.00 do 14.00, a pozostały czas pracy jest świadczony w ramach pracy zdalnej.
3. Przełożony wyższego szczebla na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej może powierzyć pracownikowi wykonywanie obowiązków w trybie pracy zdalnej (wówczas nie obowiązuje zastrzeżenie z ust. 2), szczególnie w przypadkach gdy:
1) wymaga tego konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków pracy to jest zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy,
2) konieczne jest zmniejszenie nadmiernego zagęszczenia pracowników i potencjalnych interesantów przebywających równocześnie w danym pomieszczeniu.
4. Zlecenie pracy zdalnej pracownikowi, o której mowa w ust. 3, jest możliwe, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie i taki tryb pracy nie wpłynie na efektywność wykonywanych przez niego zadań,
2) zapewniona jest ciągłość funkcjonowania jednostki organizacyjnej,
3) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
4) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych i bezpieczeństwo IT.
5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej za zgodą przełożonego wyższego szczebla może polecić pracownikowi, za jego zgodą wykonywanie pracy zdalnej w sytuacji, kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną zarządzoną przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, ale tylko pod warunkiem, że wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej nie narusza zasad kwarantanny. Decyzję o kwarantannie wraz z poleceniem pracy zdalnej oraz zgodą pracownika, należy przekazać do Działu Spraw Osobowych i Socjalnych.
6. Pracę na terenie PK w godzinach określonych w Regulaminie pracy PK świadczą pracownicy, do obowiązków których należy zapewnienie utrzymania ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i mienia, wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych, w szczególności portierzy budynków, portierzy domów studenckich, pracownicy obsługi technicznej.
7. Miesięczne harmonogramy pracy, uwzględniające dni pracy stacjonarnej i zdalnej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z przełożonym wyższego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy.
8. Organizacja pracy, w tym pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością wykonywanych zadań, należy do kierowników jednostek organizacyjnych.
9. Świadczenie pracy na terenie PK jest wykonywane przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy, uwzględniających aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z zasadami określonymi w § 2.
§ 2
Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy zobowiązuje się pracowników do:
1) zachowywania odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy, w kontaktach bezpośrednich oraz podczas zebrań, posiedzeń, narad, szkoleń (co najmniej 1,5 metra),
2) zakrywania dróg oddechowych przy pomocy maseczek lub przyłbic, zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 32 z 16 kwietnia 2020 r.,
3) ograniczania kontaktów bezpośrednich tylko do sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków służbowych, a w komunikacji wewnątrzuczelnianej do stosowania przede wszystkim środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej oraz korzystania z usługi Office 365 Education online (zasady użytkowania dostępne na stronie https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/) w celu prowadzenia zdalnych zebrań lub narad,
4) ścisłego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
1) poinstruują pracowników, aby korzystali ze środków ochrony osobistej, tj. środków do dezynfekcji rąk oraz rękawiczek jednorazowych,
2) nadzorują przestrzeganie przez pracowników zasad, o których mowa w ust. 1,
3) za zgodą przełożonych wyższego szczebla mogą wprowadzić dodatkowe wymagania co do zabezpieczeń pracowników oraz środki techniczne i organizacyjne do ich zastosowania, jeśli wskazują na to szczególne warunki i miejsca działania pracownika, zwiększające ryzyko zakażenia wirusem (tj. wyposażenie pracowników w przyłbice ochronne, wprowadzenie limitów osób spoza jednostki przebywających jednocześnie w pomieszczeniu, wyznaczenie dodatkowych przerw w pracy na wietrzenie pomieszczeń, przegrody oddzielające pracowników od interesantów itp.).
3. Ustala się, że bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne jednostki organizacyjne PK jest prowadzona w godzinach miedzy 9:00 a 13:00.
4. Posiedzenia organów kolegialnych, kolegiów wydziałów, komisji, zespołów odbywają się formie stacjonarnej, z zachowaniem aktualnych wymogów bezpieczeństwa dotyczących odbywania zgromadzeń lub w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, kiedy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest niemożliwe lub utrudnione. Decyzję o rodzaju posiedzenia (stacjonarne lub zdalne) podejmuje przewodniczący organu lub innego ciała kolegialnego.
5. Do posiedzeń zdalnych gremiów kolegialnych niebędących organami uczelni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące posiedzeń organów uczelni (art. 22 ust. 3a, art. 31 ust. 2a).
§ 3
Wyjazdy służbowe
Przywraca się możliwość odbywania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowanie gości zagranicznych. Przy planowaniu wyjazdów należy brać pod uwagę:
1) sytuacją epidemiologiczną w kraju docelowym wyjazdu,
2) obostrzenia obowiązujące w kraju docelowym wyjazdu.
§ 4
Konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe
Na terenie Politechniki Krakowskiej mogą być organizowane konferencje, sympozja, wydarzenia kulturalne i sportowe. Organizacja wyżej wymienionych wydarzeń odbywa się z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Liczba uczestników wydarzeń nie może być większa, niż wynika to z limitów określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.
§ 5
Organizacja kształcenia
1. Kształcenie na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia prowadzone jest w formie mieszanej: stacjonarnej (na terenie PK) i zdalnej (z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej).
2. Decyzję o formie prowadzenia zajęć dydaktycznych podejmują dziekani, Dyrektor Szkoły Doktorskiej PK oraz właściwi prorektorzy – w przypadku kształcenia prowadzonego przez jednostki pozawydziałowe i informują o tym studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia przed rozpoczęciem zajęć.
3. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 6.
4. Studenci i doktoranci mogą prowadzić na terenie Politechniki Krakowskiej niezbędne prace badawcze, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej.
5. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów, doktorantów, oraz osób pobierających naukę lub odbywających zajęcia praktyczno-techniczne, o których mowa w Zarządzeniu nr 36 Rektora PK z dnia 1 października 2012 r. w zakresie instruktażu ogólnego przeprowadzane są w formie zdalnej.
§ 6
Zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa procesu kształcenia na terenie PK
1. Zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:
1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:
a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną,
3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa podczas przebywania na terenie budynków PK przy użyciu maseczki lub przyłbicy,
4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy,
5) każda osoba biorąca udział w zajęciach korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/ przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć; nie można pożyczać przedmiotów od innych uczestników,
6) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,
7) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,
8) należy zachowywać bezpieczną odległość 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,
9) miejsca do siedzenia na zajęciach dydaktycznych należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku; jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe ze względu na liczbę studentów należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić salę odpowiednio większą, jeśli to możliwe.
2. Dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych informują studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia o zasadach bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1 poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek, tablicach informacyjnych lub przy wejściach do sal dydaktycznych.
§ 7
Ograniczenia w dostępie do budynków
1. W uzasadnionych przypadkach wprowadzone będą stałe lub doraźne ograniczenia dostępu na teren i do budynków PK dla osób niebędących pracownikami, studentami lub doktorantami PK.
2. Informacje o ograniczeniach w formie pisemnej zostaną rozmieszczone na drzwiach wejściowych do budynków uczelni.
3. Wszelkie incydenty oraz niepokojące zjawiska zaistniałe na terenie PK należy zgłosić do bezpośrednich przełożonych lub administratorów obiektów.
§ 8
Raportowanie
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy innych form kształcenia przekazują niezwłocznie informacje o:
1) stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i wiążącej się z tym hospitalizacji,
2) objęciu ich kwarantanną sanitarną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazuje się w formie mailowej lub telefonicznej bezpośredniemu przełożonemu (w przypadku pracowników), właściwemu dziekanatowi (w przypadku studentów i uczestników studiów doktoranckich), sekretariatowi Szkoły Doktorskiej PK (w przypadku doktorantów kształcących się w SD PK) lub sekretariatowi jednostki prowadzącej inną formę kształcenia (uczestnicy innych form kształcenia).
3. Kierownicy jednostek oraz dziekanaty przekazują niezwłocznie otrzymane informacje na adres rektor@pk.edu.pl i kanclerz@pk.edu.pl.
4. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się na terenie uczelni podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, stosuje się procedurę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wprowadzoną Komunikatem nr 2 Kanclerza PK z dnia 17 sierpnia 2020 r.
5. Gdy objawy choroby wywołanej SARS-CoV-2 pojawią się u studenta, doktoranta lub uczestnika innej formy kształcenia podczas zajęć dydaktycznych (lub przed ich rozpoczęciem) odbywających się na terenie PK, postępuje się zgodnie z następującą procedurą:
1) student, doktorant lub uczestnik innej formy kształcenia zgłasza wystąpienie objawów prowadzącemu zajęcia,
2) jeżeli stan zdrowia na to pozwala, zgłaszający objawy udaje się do miejsca zamieszkania,
3) jeżeli stan zdrowia zgłaszającego objawy nie pozwala na samodzielne udanie się do miejsca zamieszkania, prowadzący zajęcia kieruje go do wydzielonego pomieszczenia, a jeżeli nie ma takiego pomieszczenia – do wydzielonej przestrzeni zapewniającej odstęp od innych osób, minimum 2 metry z każdej strony,
4) zgłaszający objawy kontaktuje się telefoniczne z lekarzem i postępuje zgodnie z zaleceniami medycznymi,
5) pomieszczenie, w którym zgłoszono wystąpienie objawów zostaje zdezynfekowane i przewietrzone przed wznowieniem zajęć dydaktycznych.
§ 9
1. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną (Kraków, ul. Prądnicka 76, tel. 12 254 95 55, w godz. między 7.30 a 15.05, całodobowa infolinia + 48 222 500 115 lub telefon alarmowy 667 881 188) oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR). Na terenie Krakowa znajdują się następujące oddziały zakaźne:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Macieja Jakubowskiego 2,
2) Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 66.
2. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualnosci i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023