baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
punktor niebieskipoziom nadrzędny

punktorStatut PK
punktorKodeks Etyczny
punktorUchwały Senatu
punktorUchwały Rady Uczelni
punktorZarządzenia Rektora
punktorPisma okólne Rektora
punktorDecyzje, polecenia i komunikaty Rektora
punktorPisma okólne, decyzje i komunikaty Kanclerza
punktorZarządzenia Rektora wydane przed 1 września 2005 r.
Politechnika Krakowska
     Prawo uczelniane

Kodeks Etyczny


KODEKS ETYCZNY
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska jest publiczną uczelnią, której społeczność w swojej działalności kieruje się podstawowymi wartościami etycznymi. Wartości te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich przejawach funkcjonowania Politechniki Krakowskiej, zarówno na poziomie całego środowiska akademickiego, jak i na poziomie indywidualnym każdego pracownika, studenta i doktoranta.

§ 1
Podstawowe wartości etyczne
wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej
1. Prawda – stanowi najwyższą wartość etosu akademickiego, leżącą u podstaw wszelkich aktów poznawczych. Podstawowym obowiązkiem pracownika nauki jest służba prawdzie. Obowiązek wobec prawdy polega zarówno na dążeniu do niej poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i metod, jak i wychowywaniu w jej duchu studentów i doktorantów.
2. Godność – wewnętrzna właściwość człowieka, stanowiąca jego niezbywalne dobro, jest wartością nadrzędną, do której powinny odnosić się inne zjawiska społeczne. Wszelkie działania, interakcje międzyludzkie na Politechnice Krakowskiej w żaden sposób nie mogą naruszać godności pracowników i studentów, ani też osób spoza Politechniki Krakowskiej.
3. Wolność i autonomia nauki – to wolność uczonych, którzy dzięki niej mogą – postępując wedle swojego rozumu, umiejętności i sumienia – prowadzić działalność badawczą w pełni wydajnie i efektywnie, dbając by czynniki pozamerytoryczne nie wpływały na jej wyniki, mając zawsze na uwadze rozwój nauki, z poszanowaniem wszelkich praw innych osób.
4. Odpowiedzialność – to, w przypadku wszystkich pracowników Politechniki Krakowskiej, rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych, zgodnie z regulaminami uczelnianymi, dla uzyskania racjonalnych efektów pracy. W przypadku nauczycieli akademickich – rzetelność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności oraz kształtowaniu młodych kadr. W przypadku pracowników naukowych –rzetelność i wiarygodność prowadzonych badań oraz sporządzanych ekspertyz i opinii.
5. Sprawiedliwość – przejawia się przede wszystkim w sposobie oceny pracy studentów, doktorantów oraz pracowników Politechniki Krakowskiej. Nie może opierać się na przychylności lub nieprzychylności oceniającego ani wynikać z czynników pozamerytorycznych. Sprawiedliwa ocena pracowników przez przełożonych powinna znajdować odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących awansów, nagród, premii i dotyczyć wymiernych efektów pracy.
6. Tolerancja – to szacunek dla odmienności: poglądów, postaw, pochodzenia etnicznego, tożsamości kulturowej i religijnej. Przejawiać się ma w zakazie jakiejkolwiek dyskryminacji.
7. Pracowitość – wyraża się w aktywności działania, osobistym zaangażowaniu, efektywności, ciągłym doskonaleniu, dążeniu do perfekcji.
§ 2
Pożądana postawa władz Politechniki Krakowskiej
1. Władze Politechniki Krakowskiej (rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, senatorowie, kanclerz, kwestor, dyrektorzy, kierownicy jednostek i zespołów naukowych) ponoszą szczególną odpowie-dzialność – stoją na straży przestrzegania wartości etycznych na Politechnice Krakowskiej.
2. Władze Politechniki Krakowskiej własną postawą i zachowaniem w trakcie pełnienia funkcji dają wzór etycznego postępowania całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.
3. Osoby pełniące funkcje we władzach Politechniki Krakowskiej nie mogą angażować się w przedsięwzięcia godzące w dobre imię Politechniki Krakowskiej, sprzeczne z jej interesami lub osłabiającej jej pozycję konkurencyjną.
4. Niedopuszczalne jest przyjmowanie korzyści majątkowych, których przekazanie mogłoby być odebrane jako próba wpływu na podejmowane przez władze Politechniki Krakowskiej decyzje.
5. Władze Politechniki Krakowskiej:
1) rzetelnie i uczciwie wykonują swoje obowiązki, dbając o: rozwój uczelni i jej dobre imię, wysoką jakość kształcenia i badań naukowych oraz oszczędne gospodarowanie majątkiem,
2) respektują zasady podziału kompetencji organów uczelni określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w Statucie Politechniki Krakowskiej oraz Regulaminie Organizacyjnym Administracji Politechniki Krakowskiej,
3) dbają o to, aby obowiązujące na uczelni procedury i przepisy wewnętrzne były przestrzegane,
4) w podejmowaniu decyzji kierują się względami merytorycznymi i etycznymi oraz unikają podejmowania decyzji we własnej sprawie lub w sprawach osób bliskich,
5) zapewniają równe szanse przy zatrudnianiu, awansowaniu i nagradzaniu pracowników, unikając dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przynależność związkową, światopogląd i wyznanie,
6) przestrzegają zasad sprawiedliwego podziału własności intelektualnej w stosunku do swoich pracowników i innych współautorów,
7) aktywnie zwalczają wszelkie patologie na uczelni, w szczególności związane z działaniami o charakterze korupcyjnym, mobbingiem, nepotyzmem oraz wszelką nieuczciwością w działalności badawczej i dydaktycznej,
8) przestrzegają zasady bezstronności i neutralności politycznej Politechniki Krakowskiej i nie dopuszczają do szerzenia na terenie uczelni jakichkolwiek ideologii politycznych.
6. Kampania wyborcza prowadzona jest jawnie.
7. W trakcie kampanii wyborczej aktualnie pełniący funkcję rektor lub dziekan nie nadużywa swojego stanowiska do uzyskania przewagi nad kontrkandydatem, a w szczególności nie wykorzystuje dostępnych tylko jemu informacji do zwiększenia szans wyborczych własnych lub preferowanego przez siebie kandydata.
§ 3
Pożądana postawa oraz zasady postępowania
pracowników Politechniki Krakowskiej
1. Pracownicy Politechniki Krakowskiej, swą postawą przyczyniają się do realizacji misji uczelni.
2. Pracownicy Politechniki Krakowskiej unikają angażowania się w działalność poza uczelnią, która utrudniałaby lub uniemożliwiałaby wykonywanie zadań związanych z pracą na uczelni.
3. Pracownicy Politechniki Krakowskiej:
1) dążą do osiągania jak najlepszych wyników w pracy,
2) wykonują swoje obowiązki starannie, rzetelnie i uczciwie,
3) dbają o swój rozwój,
4) cechują się wysokim poziomem kultury osobistej,
5) wykorzystują w pracy dostępne, nowoczesne narzędzia, techniki i metody,
6) znają obowiązujące przepisy, procedury i stosują je,
7) dbają o zachowanie poufności informacji służbowych,
8) wymagają od siebie i współpracowników postawy dobrego zachowania oraz kulturalnej formy przedstawiania swoich racji,
9) zachowują lojalność i uczciwość wobec przełożonych i współpracowników,
10) łagodzą pojawiające się konflikty międzyludzkie oraz sprzeciwiają się agresji i próbom szkodzenia innym,
11) współpracują z władzami uczelni w kształtowaniu wizerunku Politechniki Krakowskiej w mediach, przykładając szczególną wagę do rzetelności wykorzystywanych informacji.
4. Pracownicy Politechniki Krakowskiej przestrzegają afiliacji PK we wszystkich publikacjach oraz właściwego udziału finansowego uczelni przy realizacji prac badawczych i dydaktycznych.
§ 4
Pożądana postawa studentów i doktorantów
1. Studenci i doktoranci są świadomi, iż stanowią część społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej i jako jej przedstawiciele są zobowiązani dbać o dobre imię uczelni, również po zakończeniu studiów, jako jej absolwenci.
2. W swoim postępowaniu studenci i doktoranci powinni kierować się wszystkimi wartościami obyczajowymi i etycznymi przywołanymi odpowiednio w kodeksie etyki studenta i kodeksie etyki doktoranta.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Do przestrzegania Kodeksu etycznego zobowiązani są wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej.
2. Członkowie społeczności akademickiej powinni ujawniać i przeciwstawiać się wszelkim przejawom łamania Kodeksu etycznego.

Teksty źródłowe:
[1] Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1994.
[2] Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat w dniu 1 lipca 2005.
[3] Etyka w pracy inżyniera – Naczelna Organizacja Techniczna. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,Wrocław 2010.


Data publikacji:19-03-2012
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:19358
Lista wersji:
  19-03-2012 
  06-07-2006
Wydruk

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  20-01-2022