baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  29-10-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1418
 
Lista wersji:
  29-10-2020 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 114
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 października 2020 r.
znak R.0201.131.2020

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej wprowadza się następujące wzory dokumentów dotyczących utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych na PK:
1) wniosek o utworzenie studiów podyplomowych/uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,
2) preliminarz kosztów studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia,
3) karta zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) umowa zawierana przez Politechnikę Krakowską z uczestnikami studiów podyplomowych w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
5) karta osiągnięć uczestnika studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia,
6) oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy końcowej, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia,
7) protokół egzaminu końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia,
8) zaświadczenie o odbywaniu studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia,
9) zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia,
10) rejestr umów w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia,
11) książka wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia,
12) wykaz uczestników studiów podyplomowych, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia,
13) potwierdzenie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub jego duplikatu, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych PK oraz przewodniczących rad programowych studiów podyplomowych do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych PK, przewodniczący rad programowych studiów podyplomowych, kierownicy studiów podyplomowych oraz pracownicy prowadzący administrację studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej zobowiązani są do przestrzegania podanych w zarządzeniu zasad.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 38 Rektora PK z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK, Zarządzenie nr 39 Rektora PK z dnia 3 lipca 2019 r. dotyczące wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych oraz Zarządzenie nr 59 Rektora PK z dnia 25 maja 2020 r. dotyczące wzoru aneksu do umowy w sprawie warunków pobierania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9
Załącznik 10
Załącznik 11
Załącznik 12
Załącznik 13

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024